Tuesday, April 2, 2019

બાપ તમે મારા ને દીકરો હુ તમારો...

Copyright © 2019 Inspiration With Ankit, Ankit Gopani 

તમે પેટે પાટા બાંધી ને આપ્યુ જગત નુ જ્ઞાન,
સમજદારી આપી દુનિયા ની ને પુયાઁ મારામા પ્રાણ,
પાપા પગલી કરતા પડતો, ને હાથ પકડતો તમારો,
થાકી જાવ જો ચાલતા થોડો, તો સિધ્ધો ખભ્ભો તમારો...
                      બાપ તમે મારા ને દીકરો હુ તમારો...

ભુલો ઘણી હુ કરતો, પણ માફ પણ તમે  કરતા,
"ધવલ-અંકિત-માનુને તમે મનથી આષીશ દેતા,
રોજ નો બધો આનંદ અમને અને સંઘષઁ બધો તમારો,
જીવન મા ઘણા દુખ છતા હસતો છે ચહેરો તમારો...
                     બાપ તમે મારા ને દીકરો હુ તમારો...

ભુલિ જવાના છે બધા લાકો કિતાબો સામટિ,
અમે નહિ ભુલિઅે કાંઈ આપેલી શિખામણો આપની,
આવ્યો તો હુ દુનિયા મા જાણે ચોપડો આખો કોરો,
પાના અેમા ભરતો ગયો જોઈ જોઈ સંઘષઁ તમારો...
                     બાપ તમે મારા ને દીકરો હુ તમારો...

બરછટ થયેલી હો હથેળિ, તોય કોળિયો દેતા,
હોય ભલે ને ઘાવ હજારો, ખબર  પડવા દેતા,
કપડા લાવતા અવારનવાર, પાડવા મોભો અમારો,
પણ ઠિગડા જો મારવા ના હોય તો ઝભ્ભો પેલો તમારો...
                     બાપ તમે મારા ને દીકરો હુ તમારો...

સમજણ થી સમજણ વધારી, સીખવિ રીતો સંસાર ની,
પીં જાવ છો દુખના ઘુટડા, ઢાલ બની સંતાન ની,
અે સાઈકલ પર નો આંટો ને, ઘંટડી નો અવાજ અમારો,
હું નો થાકી જાવ અેટલે, પેંડલ પર તો પગ તમારો...
                      બાપ તમે મારા ને દીકરો હુ તમારો...

Copyright © 2019 Inspiration With Ankit
www.inspirationwithankit.blogspot.com  – Ankit Gopani  


Saturday, March 2, 2019

પ્રેમ તારો ને પ્રેમ મારો પણ.. - Happy Anniversary 💕

આનંદમય આ આપણુ મસ્ત લગ્ન જીવન,
અેમા સ્મિત તારુ પણ અને સ્મિત મારુ પણ..

નથી રહિ મંજીલ હવે મારા અેકલાની,
અેમા પરિશ્રમ તારો પણ, અને મારો પણ..

ચડ ઉતર તો રહિ છે ઘણી જીવન મા,
અેમા સમજણ તારી પણ, અને મારી પણ..,

જીવ બે છે આપણા, ને જીવન  અેક આપણુ,
અેમા પ્રેમ તારો પણ, ને પ્રેમ મારો પણ..
                             
               Copyright © 2019 InspirationWithAnkit  -અંકિત ગોપાણિ

Last 8 years that I have passed would have been not so memorable if you would have not been part of my life. I would like to ensure that the passing years have not diminished my love and caring nature for you in the least, Instead, my love only depends on the time because it always gives me more opportunities to appreciate how you have been managing challenges in our life in a good and bad time! I would like to express thanks for all your support and care that you have been doing for the family.

Time flies by when you’re having a good time. This is especially true when you’re spending your time with the one you love most. After 8 years of marriage, I just can't believe how happy I am! Wedding anniversaries are beautiful reminders of this wonderful journey.  You’ve accompanied me through all the good and bad times of life. You’ve always been there for me when I needed you and I’ve always stood by your side through your difficult days. Our hearts are connected for infinity. Thank you for helping us pass those hurdles and get all of us there to have a fantastic life!

Age does increase each year, And so is our love for one another. As we grow older together, As we continue to change with age, There is one thing that will never change and that's our love and understanding to for each other.

It's been an incredible ride and looking forward to what the next many many years have in store for us. Thanks to all family and friends for supporting and celebrating with us all these years.

Its Love that makes a relation, Its Relation that makes family and Its family that makes Home. I would like to express thanks for all your support and care that you have been doing for myself and family from the last 8 years! Happy 8th Lisa 💕

With Love 💕
LisAnk-Aarav

Monday, February 25, 2019

Share a Smile - Priceless Happiness with “Chaakri – Seva” !!

Contribute for a good cause and earn priceless Punya karma (Good Deeds) !! 

Someone might have offered you a helping hand when you were down anytime in your life, volunteering and donating for good cause gives you the opportunity to pay that favor forward. Contributing to a good cause gives us HAPPINESS that can’t be bought by any amount of money!!


I was having lunch last weekend with a few of my friends who have been a strong pillar of our lives directly and indirectly. We were having a discussion about "Women Empowerment" and this particular cause came in our discussion. They shared a great story on how a joining hand can make a huge difference to someone's lives & bring smiles on thousands. Devi Gupta, is one such woman. Physically and mentally abused for years by her husband, Chaakri holistically supported Devi by not only giving her a job but becoming her support system for everything - children's education, health, counselling, financial management, etc. Today, Devi lives a life of confidence and dignity. And has become the support of many other women in her village. Chaakri employs 90 women as of now... With your help, Chaakri can employ many more such victims of domestic abuse and provide them with a life of dignity,

Chaakri, a fully volunteer-run organization, was launched in 2005 to promote employment and support to tribal women in a rural district of Raigad. All the women come from marginalized backgrounds & are trained to make khakhras. Today these khakhras are sold internationally, a matter of great pride for these women. Chaakri signifies ‘seva’ and ‘service’ in the Hindi language. “Privileged are those who support the less privileged” is their tagline, you can find more details on their website www.sanisa.org This organization help creating employment for needy women through the skill identification, motivation, capacity building, and innovation. It helps to create lots of employment opportunities for underprivileged women in a rural part of India. 


Urge you to support this good cause & help them collectively raise money to empower underprivileged women!

Read the full story of Devi Gupta below and if you are located in India, you can donate from here.
https://milaap.org/fundraisers/chaakri

For those in US, wishing to donate in dollars $$, you can donate from below given link (please note that all your donation is fully tax deductible):
Credit Card/Paypal Donation: Donate to Share a Smile
Please direct message me at asicwithankit@gmail.com for any question or suggestion.

Let's be part of this big cause, Let's share a SMILE and be a part of Priceless Happiness with Chaakri - Seva!!

-Ankit

Wednesday, February 20, 2019

Thank You - આભાર !!


હોય ભલે ને થોડી કુટેવો,
હુ તો તોયે મલવા જેવો,
સૌ પુછે છે, સારુ શુ છે?
સાચો ઉતર કોને દેવો !

આપ ભલે ને હોય ગમે તે,
હુ ય નથી કાઇ જેવો તેવો..

દપણઁ ની ઉમર વધી છે,
હુ તો છુ અેનો ને અેવો..☺

One less year in life to achieve what I have been trying to and what I have planned to achieve. Well, that's the Inspiration!! An inspiration to run even faster, learn fast and act quickly, years are just passing!!

On this day, I recap the last whole year and realize that there were many incidents and events where I feel I improved, there are few things where I still think, I could have done better but I could not. The problem is, we all keep justifying our decision to prove ourself right! Later in life, you feel, you did a mistake. Thanks to all the experience, You learn In Any Case" For times of success which will always be happy memories and for times of failure which reminded me of my own weakness. I must say, self-introspection helps. You are all charming gardeners who make our souls blossom!! Thank you all my family and friends around who have been helping and pumping power energy every single day! You all are a real gem in my life, You have been helping in many ways, no matter its good or bad time!

I had a wonderful birthday with family and friends. I spend those beautiful moments in fellowship with my loved ones and missed all those who were not with me. I thank God for all his love bestowed on me the last year, I cherish each day and each moment of the year. I believe this year is the year of restoration in all that I do and that I could not do last year which I believe I could. Thank you all for wishing me and standing by me the last year and all the years. I promise this year, I will be better!!

Keep Reading!
Love,
LisAnk-Aarav

Tuesday, January 1, 2019

Happy 2019 !!

2019 has finally arrived like every new year. A new year always bring new challenges in many fields which will allow us to learn and grow even more!! Best wishes on this new year from us!

This time of the year is filled with moments of celebration, reflections, and resolutions- all of which are great for inspiration and making the necessary changes one has been thinking about in the past year. It is also the time to assess the year that has passed. So what happened during 2018 and what to do for a new year?

Everybody expects life to have smooth way, nobody expects their life to have painful bumps like a 'ROLLER COASTER'! Things may go wrong in life, everything is up and down in life. Every year has new challenges and opportunities with lots of fun, learning !! Like every year this year was also an awesome year together. Let’s all step back for a few moments and think, list down all major good/bad events occurred to individual’s life. I must say… every event would teach you something to learn and accept a few things.. whether it is good or bad. Good events teach you how to share, celebrate and enjoy quality time while bad events teach you even more… like how to react, fight bad time, learn, accept and how to move forward with positivity. I strongly believe It’s a matter of how you look at it together.


4 Pillars of our family. Guys, we learned so many things from each other. Thank you for all the learning from each one of you during good and bad times. We truly strong together! Keep rocking and keep smiling as always. Best wishes for this new years! Love you all.

With all these things in mind…. 2018 was more special for us in terms of many things…. Aarav… our Son turned 4 and is going to turn 5 this month. My brother and sister-in-law blessed with a little bundle of joy named "Devarsh", He is 3 months old now. We visited a home country for a December vacation, spent a fantastic time together at different places in India and had lots of fun together! 


We had many more events and celebration we expressed it with friends and family together and added a few more pages to our memory book! Our 3 little master had lots of fun together, the kids are awesome and enjoyed every moment during our vacation in India. Wishing you all a smiling new year with lots of love. 

Everyone has their own learning and experience from the past year and new thinking, the expectation from the new year! Like everyone we also learn many things nice way while some hard way….. but you learn in any case!

I wish new year would be 1000 time better than the past year for everyone! May this year brings lots of happiness and energy to do more and more good things for family, friends, and society.

Wishing you all very happy and healthy new year!!

With Love,

LisAnk-Aarav💕

Tuesday, November 6, 2018

Happy Diwali & Prosperous New Year!


Diwali is the biggest and the brightest festivals celebrated by families around the world. Deepavali (actual name of Diwali) means "a row of lights." This auspicious day is also known as the "festival of lights. There is a saying “A Happiness can be found from darkest of dark if one knows how to switch on the light”! 

The evil need not necessarily come in the form of demons, it can come as depression, desperation, and frustration which can cause more damage. Diwali is a reminder to slay all that is negative to our life. 


There is so much happening during this whole week, people start preparing for Diwali, shops (e-shops J) are full of sales and there is light all over. People celebrate Diwali with many other things like firecrackers, visiting friends and family places and having lots of sweets! Well, I miss those days celebrating Diwali with lots of firecrackers and lights on streets with friends. A lot of regulation here, but still we manage to celebrate with some of the crackers in our patio J One of these years, I am going to take a vacation to celebrate Diwali back hometown to renew my Diwali spirit. On Diwali days, people use to do colorful rangoli at their house. We have got a Solar system rangoli this year. This thought came from our little master Aarav. Lisa and I were talking about which rangoli should we do and Aarav gave us an idea of doing Solar System Rangoli. We were so impressed by his attempt of making Solar Rangoli. Here is a photo from his rangoli. 


Diwali is one of the biggest and brightest festivals in India and we do celebrate it with full of enthusiasm and happiness. I would like to celebrate this Diwali by expressing thanks to all my friends, family members, near and dear ones! You all are awesome and I am lucky to have you all in my life. 

Diwali is the last day of Gujarati Year, Today, Vikram Samvat 2075 begins. So wishing you all a Happy New Gujarati Year. May this new year come with lots of happiness in your life. Few messages on this new year… that I would wish we all can follow to start this new year with lots of positivity.
May This Diwali be as bright as ever and brings joy, health, and wealth to you and your family. May this Diwali bring you the utmost in peace and prosperity. We wish you all a Happy Diwali and a prosperous new year!

Happy Diwali & Happy New Year!
💕LisAnk-Aarav

Thursday, August 16, 2018

UBANTU - I am because we are !!I read this South African word called “UBUNTU” somewhere and was reading this on different media to understand this world and the philosophy behind it. What I found is amazing…! A very strong and inspiring message for everyone!!  The word UBUNTU in South African language is “I am because we are”

An anthropologist one day proposed a game to the African tribal Childers, He placed a basket of sweets near a tree and made the children stand 100 meters away. Then announced that whoever reaches first would get all the sweets in the basket. When he said “Ready.. Steady…  Go……!!”

You would be surprised to know that what these children did, They all held each other’s hands, ran together towards the tree, divided the sweets equally among themselves, ate the sweets and enjoyed it together. When Anthropologist asked them why they did so, they answered… “UBUNTU”

Which meant – “How one can be happy when the others are sad” UBUNTU meaning “I am because we are” The philosophy matches with the one we believe in India as वसुधैव कुटुम्बकम which means the world is one family. Live together, enjoy together and stay together with a piece on this beautiful Earth! Shree Narendra Modi, India’s Prime minister also used this phrase in a speech at World Culture Festival at Davos, Switzerland on 23rd Jan 2018.

We think of ourselves far too frequently as just individuals, separated from one another, whereas you are connected and what you do affects the whole World. When you do well, it spreads out; it is for the whole of humanity.


Let all of us try to build this attitude within us, lets all spread happiness wherever we go! This one is really inspiring and very strong message! 

Love💕
LisAnk-Aarav

Saturday, July 28, 2018

Thank you for uplifting lives and showing wings to fly - Happy Guru Purnima!


This day holds a significant place in Indian and Nepalese tradition as they thank the ‘GURUs’ in their lives – be it spiritual or academic and even parents. In Nepal, this day is celebrated as the Teachers’ Day. The word ‘guru’ came from the Sanskrit word ‘GU’ which implies darkness and ‘RU’ which means eliminating the darkness.

Guru Purnima celebrates India’s tradition of ‘GURU_SHISHYA’ – a bond that binds a teacher and a student, which has now become a part of India’s culture. But since time immemorial, traditional knowledge and teachings have been pass down from one generation to another through the shrutis and slokas. In ancient India, parents used to send their children to the Gurus.

Those all are Gurus from whom you learn something to lift your life up, those all are Gurus who showed you how to eliminate the darkness, those all are Gurus who teaches you how to be better being. Those all are Gurus who showed you the wings to fly.

I believe, a quick path to find the right Guru in your life is to find the right spiritual friends around you, if you can find those friends around you, you are blessed because your first hard effort has been taken care. As I always mentioned in my precious blogs let’s all push ourself to spend more time with those spiritual friends who helps push you with positivity and inspiration and not let you go down in your effort.

We all have Spiritual friends and Guru’s around us it just that we don’t have that eye to visualize and strength to consider them as Guru’s. Lets all wish that we get those strength and positivity to find one around us from whom you learn and pump the positivity with lots of inspiration.

Some people come in life and make you a better being,
All these people are Gurus who give you wings to fly.
Let's be grateful to the one who made you meet yourself.

Happy Guru Purnima!

Love 💕
LisAnk-Aarav

Wednesday, July 25, 2018

Some are blessings and some are lessons - અમુકે પ્રગટાવ્યુ... અને અમુકે સળગાવ્યું …

અમુકે પ્રગટાવ્યુ... અને અમુકે  સળગાવ્યું …
Everybody has a reason for coming into your life. Some come in your life as blessings and some teaches you and make you realize that you need to improve yourself and change something.

If people won't come in your life to teach you something, you would not appreciate the importance of good people. So that is how we start counting our blessings. As a human nature, we won't appreciate the importance of something until you don't have it anymore. I think, we all should be thankful to those who come in our life as lessons and taught us something.

Some people will test you, some will use you, and some will teach you; but most importantly some will bring out the best in you. I believe we should be in search for people who can find the best out from us. Each one of us has some qualities which makes us a unique personality, we just need positivity around us to make best out of those qualities.

So many people loves you, so let’s not focus on the people who don’t…  Let’s let go of those who keep bringing you down, we shouldn’t force connections with people who constantly make you feel less than amazing. It makes no sense to force it with people who are the wrong match for you.

Some people will better your life by being in it, while others will better it by staying out. I believe, maturity is learning to walk away from people and situations that threaten your peace of mind, self-respect, values, morals, and self-worth!

If you feel emotionally drained after hanging out with them or get a small hit of anxiety when you are reminded of them, listen to your intuition.  There are so many “right people” for you, who energize you and inspire you to be the best. Let's all have spiritual friends in life who can push us and pump in lots of positivity to learn and move forward with more and more force within us. Let's all pray for all of us and wish that we all have some spiritual friends who can help us lift up!!

એક જેવી દેખાતી દિવાસળીઓ…..
અમુકે પ્રગટાવ્યુ ….
અને અમુકે  સળગાવ્યું ….

Love 💕
LisAnk-Aarav

Friday, June 1, 2018

Life is like "Sugar Cane", learn to avoid sugarcane bud and enjoy its sweetness... "મોજે મોજ રોજે રોજ..!"દુનિયા શેરડી જેવી છે.. જ્યા મોજ આવે તયા સાંઠો આવી જાય...
પણ જો અેને કાઢિ નાખો તો પાછી મોજ ચાલુ રે..  -  મોજે મોજ રોજે રોજ..! 

We grow, time moves, life changes and with all these changes one thing remains constant and it is "learning" !! You learn in any case -  A blog post I wrote early last year!

Everybody expect life to have smooth way, nobody expects their life to have painful bumps like a 'ROLLER COASTER'! In reality, life is like a Sugar Cane, when you really start enjoying its sweetness, SugarCane Bud comes in between and disturbs your taste and stops your enjoyment. To be able to continue enjoying its taste you need to work on it to remove it so that you can continue enjoying its sweetness! Remember, it requires your effort to remove them to be able to enjoy the sweetness !!

Life is exactly like this.. You start enjoying your life and its sweetness and these bud comes in between and disturbs your happiness,. In a situation like this, you need to work on it to remove it from your life to be able to continue enjoying your happiness. Don't let some sugarcane bud disturb your life. We all are intelligent enough to identify things which are sugarcane bud and disturbing our life.

જરુર હોય ત્યારે ફોટો પાડે... કામ પતે અેટલે ખોટો પાડે !

We all do this, it just that we don't know because we are so habituated doing this for many many years! If you think your life is getting disturbed by these type of buds, just avoid and remove them from your life. You don't deserve anyone who only wants you when they need you but rather someone who is always by your side when they know you need them. God does not make everything for us, So just let it go.

You don't deserve anyone who makes you sad and makes you cry but rather someone who makes you happy and makes you smile! Let's all introspect and try to find sugarcane bud from our life and work on it to remove to be able to continue enjoying life at its full with real sweetness! Just be happy and Have fun and Enjoy the life! 

મોજે મોજ રોજે રોજ...
💕LisAnk-Aarav

Sunday, May 27, 2018

Fine is Mine or Mine is always Fine?


You could literally change your life overnight just by changing the way you think, and your attitude. But we mostly think negatively – it seems to be human nature. Thinking positively involves being optimistic, or positive, even in the most dire situations.

"Fine is Mine". This statement is very small in length but it is a very powerful statement for an individual. If you think that all fine things are mine or all fine things should be mine, then you motivating yourself to make it happen. So by making your attitude motivational, you are motivating yourself. You actually don't need to attend any motivational lecture :)

"Mine is always Fine"  This one is also a powerful thinking and an attitude to follow in many situations in our life. People who follow this attitude at right time and required situations are satisfied a person, they feel that whatever with them is fine! No eagerness to achieve more, satisfied with things whatever belongs to them. This way they are happy in most situations in their life. They don't care about the others, they won't compare themselves with others.

Some of my friends and I, we all were just talking on our past about how much our parents and we all struggled to reach at the level where we are today. Some friends were kinda complaining that we could have achieved and could have been better today if our parents and family were reached so that they could have done more for us. Here, even after having piece and nice life with them today, they are kind of in complain mode due to their past, which does not take them to feel real happiness. 

If you just think the same situation this way: It's nice that God gave us a tough time in past because of that we had to struggle to reach here. Due to this, we learned a lot during our struggle time and we pumped spirit about not going down at every level of our growth even in a dire situation. Same situation with a different attitude (Mine is always fine), you are not comparing your self with others and expressing thanks to your past to make you best from whatever it was. In a situation like this, "Mine is always Fine" attitude will be a source of happiness!

We all can do self-analysis and can find out in which one we should do and in which situation in our life. Let's analyze ourself and to keep the motivation up. 

It's the way you think to make yourself motivated and be happy. If you find yourself in the first category keep up the momentum to achieve the goal and be happy. Feel happy if you are in the second category! :) !! Just choose the right attitude with appropriate situations and be happy in either condition.

Enjoy,
Inspiration With Ankit

Friday, May 11, 2018

આ દરીયો અને અેના વમળો તો જુઅો...

Thousands of thoughts in mind to say thank you to a very kind and smiling person who is our music teacher also. Music is one of the best ways to feel and connect with your soul. Prabodh Uncle, You are so nice, so kind and so energetic and very down to earth person. We all are learning lots of things from you, Thank you for everything.


The video is also available on my youtube channel, click here

You carry sweet smile always on your face and you probably won't know how much it inspires others! I am sure "A Smile you Sent will always return".

We all pretty much new to music and did not know anything about music, you started teaching us with your full of energy and more importantly created environment very friendly and interactive that nobody felt tensed or had had no fear. I remember you told each of your students that "Music is to release your stress not to get stressed" First important lesson we all learned.

I have written a small Kavita for you, Mr. Prabodh Vora, to express all of music class students feeling. This is for you


દરીયો અને અેના વમળો તો જુઅો...
નાની નાની નૌકઅો ના બળ તો જુઅો...

ઉમર બમણી છે છતા શક્તી તો જુઅો...
થાક વગર નુ જીવન, મુખ પર સ્માઇલ તો જુઅો..

કહુ છુ લોકો ને અેમના સંગીત નુ ફળ તો જુઅો..
છે તમારી આંખ પર જે પડ છે અે પડ હટાવી ને તો જુઅો..

લોકો કહેતા, શુન્ય છો તમે, આગળ અેકડો લગાવી તો જુઅો..
પ઼બોધ ગુરુ નો સાથ છે હવે, કોઇ આગળ બોલી ને તો જુઅો..

અમુલ્ય સંગીત અને નિદોઁશ સલાહો નો પ઼બોધ છો તમે...
અને આ લાભ અમને..! અમારા પુન્ય ના ઉદય તો જુઅો...

-અંકિત ગોપાણી

Thank you very much for all your effort with full of energy and giving us not only music lessons but very important life lessons too! Thank you for giving us an opportunity to be part of your team. Looking forward to learning lots and lots of things.


Regards & Love,
LisAnk-Aarav

Thursday, May 3, 2018

બહાનુ કાઢવા પાછા બીલ ફાડી કોઇના નામે.... !!!

Click on this video to listen this Kavita 

From the very first conversation about the drama, story or skit to the final moments of the performance, there have been many moments that have made us a family. We had our sine-wave moments, we mostly saw far more upside than any downside. As mentioned in the very first line of the Kavita 

કરતા અમે ભુલ કયારેક, પોચતા નોતા ટાઇમે
બહાનુ કાઢવા પાછા બીલ ફાડી કોઇના નામે
 Copyright © 2019 InspirationWithAnkit  -અંકિત ગોપાણિ

We most of the I never reached on time for practice, and when someone ask the reason I always blame someone or something... After I learned that "The time we lose will never come again". We pretty much do this in our daily life also... If we just do some self-analysis for our self we would realize that we always keep blaming something for our wrongdoing and justifies what we do irrespective of whether its right or wrong.

Kavita is written in a funny way of whole play we performed together to show how "Keval Gyan" can be achieved and what are our main enemies which are not letting us go on the right path for the liberation of our immortal soul.

This Kavita was written in just few minutes, dedicated to and belongs to each and every person of our team including backstage performers and on-stage performers, writers, director, helpers... 


Copyright © 2019 InspirationWithAnkit  -અંકિત ગોપાણિ
કરતા અમે ભુલ કયારેક, પોચતા નોતા ટાઇમે
બહાનુ કાઢવા પાછા બીલ ફાડી કોઇના નામે

બાહુબલી ની ફાઇટિંગ ને રેખા બેન નો લહેકો
તરંગ નુ મ્યુઝિક અને નેરેટર નો ટહેકો 

અશોક ભાઇ આવે પછી જતીન ભાઇ મહારાજ
ભરતરાજા ની દોડાદોડી તોય બેસે ઉપર ગજરાજ

૯૮ ભાઇઅો ની ચિંતા અને સ્વેતાંક આપે બોધ
બાહુબલી ને સમજાય નહી અેટકે આવે અેને કો્ધ

બાહુબલિ ની જોરદાર ફાઇટિંગ, તોડી દીધી ઢાલ
ભરત રાજા સાથે બાજે છે છતા લાઇલે છે કેવલ જ્ઞાન

ગજરાજ ને કલર કરતા, કરંયો કલર વ્હાઇટ
આપે બધા સુચના કે ઉપર બેસજો રાઇટ

પો્પ્સ મા રાખ્યા ગુકાબ ને સિક્કા ખોટા ખોટા
તોયે બધુ ઉપડી ગયુ નાટક જોતા જોતા..

સ્વાતિ બેન ની જિંદગી ને પાડોશી ચલાવે ડ્રોન
ટાઇમિંગ ખુબજ જરુરી તો, પડદો બંધ કરે કોન

કોકી બેન નો મોહ ને સ્વેતાંક ભાઇના ડાઇલોગ
ડાઇરેક્ટર ને કીધુ તુ કે, અમે કરી લઇસુ બધા ભાઇલોગ 
Copyright © 2019 InspirationWithAnkit  -અંકિત ગોપાણિ

Keep smiling... Spread Smile.... Be happy and just do good things... Fantastic time together and what a learning experience it was! Looking forward to work and learn more and more!


Love you all Khatarnak Mirtros!

With Love 💕,
Ankit